T. 937.077.043T. 937.077.043
Assessoria i gestoria per a empreses, autònoms i associacions.
Som especialistes en fiscal, mercantil, comptable i laboral.
El nostre equip assessor fiscal el guiarà en les seves obligacions tributàries. Realitzant tot el que necessiti sigui un particular o empresa:
 • Declaracions de renda
 • Impost del Patrimoni
 • creació d'empreses
 • Impost del valor afegit IVA
 • Retencions i pagaments a compte
 • Impost de Societats
 • Altes seguretat social d'autònoms i treballadors
 • Contractes
 • Nòmines
 • assessorament en estalvi i inversions.
También te puede interesar...
 • 29/03/2022
  istockphoto-941676844-612x612
  L'acceptació d'herència a benefici d'inventari

  Quan es produeixi una herència no només s'hereten els béns del difunt sinó també els deutes. No obstant això, amb l'acceptació d'herència a benefici d'inventari, l'hereu no queda obligat a pagar els deutes que sobrepassen el valor de l'herència, suposa una elecció de l'hereu en què el seu patrimoni personal no s'afecta.

  Quan serem convocats per a una herència tenim tres opcions:
  • Acceptar l'herència: Qui sigui cridat a la successió accepta de manera expressa o tàcita l'herència. Aquesta herència es pot acceptar:
  - Pura i simplement: On s'accepten tant els deutes com els béns de la persona morta.

  - A benefici d'inventari: L'hereu respon dels deutes del causant fins on arribi el patrimoni hereditari. Si bé l'hereu no respon amb els seus propis béns dels deutes de l'herència.
  • Rebuig o renúncia de l'herència: Una persona coneguda com a hereu declara davant de notari públic la seva voluntat de rebutjar o renunciar a l'herència.
  • Acceptació o Renúncia Dolosa: La convocatòria a la successió es manifesta davant de notari en escriptura pública i aquest es reserva el dret de reflectir la conveniència d'acceptar o rebutjar la successió. Aquest és l'anomenat “dret de deliberació”.

  Regulació

  El benefici de l'inventari està regulat dels articles 1010 a 1034 del Codi civil. L'article 1010 del Codi civil expressa que "Qualsevol hereu pot acceptar l'herència a benefici d'inventari, encara que el testador els ho hagi prohibit. També podreu demanar la formació d'inventari abans d'acceptar o repudiar l'herència, per deliberar sobre aquest punt.”. La formació d'inventari és una llista detallada amb tots els béns, drets i obligacions sobre l'herència.

  Procediment

  Quan la persona sigui cridada per heretar tindrà un termini de 30 dies per sol·licitar l'inventari notarial, citant prèviament els creditors i legataris. Si l'hereu no disposa de l'herència, es començarà a comptar a partir de l'endemà que expiri el termini fixat per acceptar o rebutjar l'herència.

  Obligacions de l'hereu a benefici de l'inventari
  • Acceptar l'herència.
  • Comprometre's a notificar als creditors la formació de l'inventari.
  • Reconèixer els deutes del difunt, així com el pagament dels mateixos.
  • Realitzar un inventari real dels béns, drets i obligacions del causant.
  Beneficis dels hereus

  L'hereu salvaguarda els seus béns i els drets personals, ja que no té l'obligació de pagar deutes que superin el valor actiu a heretar. Quan aparegui un tercer per reclamar l'herència només cal atorgar la porció sobre el patrimoni heretat real.

  Pèrdues del benefici d'inventari
  • Quan amb coneixement, l'hereu no inclou a l'inventari béns, drets o accions de l'herència, o bé ven aquests béns abans de pagar als creditors o legataris.

  El benefici d'inventari és una de les formes d'acceptació de l'herència més recomanada, ja que permet dividir el patrimoni del difunt del patrimoni personal de l'hereu. Per això, quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.
 • 07/03/2022
  centro-conciliacion-labora-diariojuridico
  EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTE)

  Les condicions especials dels ERTE deguts a la pandèmia finalitzen el proper 31 de març 2022. Les empreses que consideren que han de seguir amb l'ERTE disposen aquest mes de març per transitar els nous models d'ERTE.

  ERTE ETOP

  Són ERTES de caràcter temporal que podran adoptar les empreses que tinguen problemes econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

  S'entendrà que concorren causes econòmiques negatives si hi ha pèrdues actuals o previstes, o disminueix persistentment el nivell d'ingressos o vendes. En tot cas, s'entendrà que hi ha una disminució persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat el mateix trimestre de l'any anterior.

  El procediment començarà amb la comunicació a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) i amb l'obertura d'un període de consultes amb la representació legal dels treballadors.

  El període de consultes es redueix de 15 a 7 dies (en empreses de menys de 50 treballadors) i el termini per constituir la comissió negociadora passa de 7 a 5 dies.

  Les exempcions de cotització a la Seguretat Social seran del 20% i estaran condicionades a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos posteriors.

  Es manté la prohibició que els treballadors hi hagin de fer hores extraordinàries, externalitzin activitats o hi hagin noves contractacions, llevat que no hi hagi cap treballador que pugui fer les tasques externalitzades o les de nova contractació.

  ERTE PER FORÇA MAJOR DE CARÀCTER TEMPORAL

  Es manté l'obligatorietat per l'empresa de sol·licitar a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) la autorització de l'ERTE, havent d'acreditar la situació de força major. L'Autoritat Laboral haurà de resoldre la sol·licitud en un termini de cinc dies, reconeixent o no l'existència de la força major.

  Les exempcions de cotització a la Seguretat Social seran del 90% i estaran condicionades a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos posteriors.

  Es manté la prohibició que els treballadors facin hores extraordinàries, externalitzin activitats o facin noves contractacions, tret que no hi hagi cap treballador que pugui realitzar les tasques externalitzades o les de nova contractació.

  NOU MECANISME RED

  És una tercera modalitat d'ERTE que entrarà en vigor el dia 1 d'abril del 2022. L'activació d'aquest ERTE dependrà del Govern que els haurà d'autoritzar en un Consell de Ministres i permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

  Aquesta nova modalitat d'ERTE es podrà activar quan hi hagi ajustaments temporals d'ocupació i hi haurà dues modalitats:

  1) La modalitat cícicla, quan hi hagi una situació econòmica que aconselli l'adopció de mesures d'estabilització, amb una durada màxima d'un any.

  2) La modalitat sectorial, que s'activarà quan així ho necessiti un sector d'activitat determinat. La durada màxima inicial serà d'un any amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

  El procediment començarà amb la sol·licitud a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) i amb la comunicació a la representació dels treballadors.

  Les empreses podran acollir-se voluntàriament a les exempcions de cotització a la Seguretat Social i estaran condicionades al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l'ERTE.

  Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.
 • 07/03/2022
  ormalaboral2021-gif
  REFORMA LABORAL

  Resumim, a continuació, les noves mesures, d'àmbit laboral, aprovades pel Govern al Reial Decret llei 32/2021 de 30 de desembre.

  CONTRACTES DE TREBALL

  La nova Reforma Laboral estableix com a novetats principals la presumpció que tots els contractes subscrits són indefinits i la desaparició del contracte temporal per obra o servei determinat. Només es permetran els contractes temporals per causes molt concretes.

  Els contractes per obra o servei i contractes eventuals subscrits abans del 31 de desembre de 2021 podran continuar fins a esgotar la durada màxima.

  Es fixa un període transitori fins a l'entrada en vigor de les noves contractacions que permet que es puguin fer contractes per obra o servei determinat i contractes eventuals per circumstàncies de la producció fins al 30 de març de 2022 amb una durada màxima de 6 mesos.

  CONTRACTES EVENTUALS PER CIRCUMSTÀNCIES DE LA PRODUCCIÓ

  A partir del proper 31 de març de 2022, únicament es permetran dos tipus de contractes temporals, sempre que hi hagi una causa justificada, aquesta causa de contractació s'haurà d'especificar de manera precisa, com també les circumstàncies que ho justifiquen i la durada.

  1) Contracte eventual per circumstàncies de la producció IMPREVISIBLES

  Aquest contracte es podrà utilitzar quan l'empresa es trobi amb un increment ocasional i imprevisible de treball que, tot i tractant-se de l'activitat normal de l'empresa, generi un desajust temporal, que no pugui ser absorbit pel personal contractat de manera estable i que per tant requereixi la contractació puntual de personal eventual.

  Només es pot utilitzar per atendre circumstàncies imprevistes o per atendre oscil·lacions que es produeixin per les vacances anuals.

  No podrà tindre una durada superior a 6 mesos. Si es concerta per una durada inferior a 6 mesos, es podrà prorrogar amb una única pròrroga fins a assolir la durada màxima. La durada de 6 mesos podrà ser ampliada pels convenis col·lectius sectorials.

  Aquesta modalitat de contracte no es podrà utilitzar en circumstàncies que poden ser cobertes amb un contracte fix-discontinu.

  2) Contracte eventual per circumstàncies de la producció PREVISIBLES

  Aquest contracte es podrà utilitzar per cobrir situacions ocasionals, previsibles i que tinguin una durada reduïda i delimitada, com ara l'increment de les vendes per Nadal o l'augment del treball en temporada alta al sector de l'hostaleria.

  Les empreses només poden utilitzar aquest contracte un màxim de 90 dies a l'any i aquests 90 dies no poden ser de manera continuada.

  CONTRACTE DE DURADA DETERMINADA

  Aquesta modalitat de contractació es podrà utilitzar per substituir treballadors que tinguin dret a reserva del lloc de treball. En aquests supòsits es pot iniciar fins a 15 dies abans que es produeixi l'absència del treballador, perquè així es disposi de temps per formar la nova contractació. També es pot utilitzar per completar la jornada reduïda d'un treballador o per cobrir temporalment un lloc de treball durant un procés de selecció o promoció. En aquest contracte cal especificar el nom de la persona substituïda i la causa de la substitució.

  CONTRACTE FIX DISCONTINU

  Es podrà utilitzar per a feines de tipus estacional, activitats de temporada o feines de prestació intermitent, amb períodes d'execució determinats o indeterminats.

  CONTRACTES FORMATIUS

  1) Contracte de formació en alternança

  Es podrà formalitzar per una durada mínima de 3 mesos i màxima de 2 anys i no permet pròrrogues, s'ha de formalitzar en un sol contracte.

  Està destinat a fomentar la inserció laboral dels joves per proporcionar una formació oficial sobre una professió.

  El treballador haurà de compaginar la feina (la pràctica professional) amb els estudis, ja que la contractació ha d'estar directament relacionada amb la formació que rep.

  El primer any de contracte el 65% del temps el dedicarà a treballar i el 35% a formació.

  El segon any de contracte el 85% serà de feina i el 15% de formació

  2) Contracte formatiu per a obtenció de la pràctica professional

  És l'antic contracte a pràctiques. Es pot formalitzar per un mínim de 6 mesos i un màxim d'1 any, amb persones que hagin obtingut un títol universitari, de grau mitjà o superior, especialista, màster professional o certificat de professionalitat.

  Podrà fer-se si no han passat més de 3 anys des de la finalització dels estudis o 5 en cas de discapacitat.


  Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.
 • 23/02/2022
  Captura de pantalla (7)
  Novetats estatals per a la declaració de la Renda 2021-2022

  Aquest any la campanya de la Declaració de la Renda 2021 començarà el dimecres 6 d'abril del 2022 i s'estendrà fins a finals del mes de juny. Aquesta declaració comporta una sèrie de novetats a nivell estatal, que s'hauran de tenir en compte a l'hora de presentar-la, com els canvis en els trams de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF), o la vigilància més gran de les criptomonedes.


  Fuente: Expansión

  Tram de l'IRPF

  La novetat principal d'aquest any és el canvi dels trams de l'impost de l'IRPF, i és que passen a ser sis en comptes de cinc els trams. S'hi afegeix un tipus de gravamen marginal nou del 47%, per a aquelles rendes de més de 300.000€. Per això, aquesta campanya afectarà els contribuents amb rendes més altes, en afegir una pujada del tipus impositiu que arribarà al 47% sobre el tram estatal.

  L'IRPF és un impost que està cedit parcialment a les autonomies, aquestes tenen certes competències i poden generar importants modificacions sobre les reduccions, deduccions i bonificacions. També tenen capacitat per modificar els trams i els percentatges aplicats sobre la seva recaptació cedida.

  Així quedaran els trams de les rendes de treball que s'han modificat:
  Rendes de l'estalvi

  Una altra de les novetats és la referent a les rendes de l'estalvi on s'inclourà un nou tram, el quart, que afectarà les rendes de l'estalvi que superin els 200.000 euros de benefici, a les quals se'ls aplicarà un tipus del 26% sobretot el que excedeixi aquest import.

  La taula de les rendes de l'estalvi quedarà de la manera següent:  Criptomonedes

  L'Agència Tributària obligarà a reflectir en la Declaració de la Renda les inversions en criptomonedes quan els ingressos obtinguts superin els 1.000 euros, per evitar així l'evasió, el frau fiscal, i garantir un major control.

  Pla de pensions

  La novetat per als plans de pensions privats individuals suposa una reducció en les desgravacions d'un màxim de 2.000 euros, però els plans d'empreses augmenten el límit fins als 8.000 euros, però en cas de disposar-ne no es pot superar els 10.000 euros .

  Impost sobre el patrimoni

  L'impost sobre el patrimoni incrementarà un punt per als contribuents que superin els 10 milions d'euros, que passaran a tributar del 2,5% al ​​3,5%.

  Afectats pel volcà de La Palma

  Finalment, els afectats pel volcà de La Palma quedaran exempts de tributar l'IRPF, tal com es va aprovar al Reial Decret Llei d'octubre.

  Si voleu que us assessorem o confeccionem la vostra declaració podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.
 • 11/02/2022
  Ajudes i Subvencions 2022 \"Kit Digital\"
  Ajudes: el Kit Digital 

  El marc regulador del “kit Digital” pertany a un programa del Govern per a la digitalització i transformació de les pymes, micropymes i autònoms. Aquest pla publicat al BOE el dijous 30 de desembre de 2021 compta amb un pressupost de 3.067 milions d'euros derivats del fons de recuperació de la UE.

  Amb això, es pretén optar a unes ajudes destinades a la incorporació d’eines digitals com a llocs webs i presència a internet, comerç electrònic, gestió de xarxes socials, gestió de clients, business intelligence, gestió de processos etc.

  Poden optar al programa empreses de tots els sectors a través del portal oficial Accelera pyme (https://acelerapyme.gob.es). Un cop aceptada l’ajuda, les empreses rebran un bo digital que es podrán gastar als serveis dels agents digitalitzadors.

  La sol·licitud del Kit Digital és accessible tant per a les empreses petites, com a microempreses i autònoms. El Govern les separa en funció del nombre de treballadors, per tant, la quantia de les ajudes del “bo digital” serà en funció del nombre d'empleats.  El “bo digital”, correspon a un dret de pagament, que es dóna una vegada aceptada l'ajuda, s'engloben uns serveis en funció de la mida o grosor de l’empresa/autònom (nombre de treballadors) i solucions informàtiques:


  Els serveis contractats comporten una quantia de la que el cost total no  podrà excedir. Per tant, hi ha alguns conceptes exclosos del programa Kit Digital, tal com especifica el BOE, per exemple impostos, elements de maquinari o despesa de les connexions a internet.
 • 11/03/2019
  Em poden acomiadar ?; M'han acomiadat, que he de fer ?; Puc reclamar?
  Des de Seige hem volgut donar resposta algunes de les consultes més habituals en matèria laboral. Moltes d'aquestes situacions queden marcades per les decisions que prenem en aquest moment pel qual, de la mà dels nostres advocats laboralistes, volem oferir-vos alguns consells:

  1. Què cal fer en cas de rebre una carta d'acomiadament per part de l'Empresa?

  En el citat cas, si es fa entrega en mà, s'ha de verificar que es tracta d'una carta d'acomiadament, si indica una data d'efectes d'aquest. Si l'empresa sol·licita que se signi "una còpia de la carta", deurem en primer lloc escriure les paraules "NO CONFORME", indicar la data en què s'està lliurant la carta, i finalment, SIGNAR la mateixa. Cal destacar que si hi ha motiu d'impugnació, no indica o no són certes les causes que al·lega l'empresa, es pot impugnar l'acomiadament, en un termini de 20 dies hàbils (sense comptar caps de setmana ni festius) i reclamar així la màxima indemnització pels anys treballats.

   
  2. I en el cas que em remetin la carta d'acomiadament per burofax al meu domicili?

  En aquest cas, no cal signar més que el justificant que ens demani el funcionari de Correus. Cal verificar si indica una data d'efectes de l'acomiadament, i si no, prendre la data de lliurament com a inici del termini; novament es computa un termini de 20 dies hàbils a partir de la data de lliurament si es vol impugnar davant de la decisió de l'empresa.

   
  3. És possible reclamar a l'empresa els salaris que em deu encara que ja no segueixi treballant en la mateixa?

  En efecte, hi ha la possibilitat d'interposar reclamació per sol·licitar els salaris que ens deuen de l'empresa, sempre com a màxim aquells que es generin fins un any abans de la reclamació. Aquí es pot incloure tant el finiquito o liquidació, salaris que no es van cobrar pendents, vacances no gaudides, despeses o qualsevol altre concepte. En cas de no existir acord en fase administrativa (conciliació) s'hauria d'acudir al Jutjat del Social.

   
  4. Com puc saber si han calculat bé la indemnització en un acomiadament?

  En cas d'un acomiadament que no tingui causa, o l'empresa no pugui demostrar la causa que al·lega, es considera acomiadament improcedent, i en aquest cas s'ha de pagar al treballador un import de 33 dies de salari / any treballat, en contractes posteriors a 2012. Si hi ha antiguitat prèvia, en aquest cas des de l'inici del contracte fins al 2012 es pagaria un total de 45 dies de salari / any treballat. Existeixen igualment uns topalls màxims d'aplicació. El més recomanable en aquests casos és assessorar de la mà d'un advocat especialista en matèria laboral.

    
  5. Em poden acomiadar si estic de baixa mèdica per IT?

  En efecte, l'empresa pot amb caràcter general, procedir a l'acomiadament tot i estar de baixa mèdica. L'únic cas en el qual no es permet seria per a dones embarassades, o bé la baixa sigui la de maternitat, després del part. Igualment es prohibeix l'acomiadament d'empleats que es trobin en reducció de jornada per cura de fills mentre duri la mateixa i en cas de reingrés, fins al termini màxim de nou mesos des del naixement del fill / a.

   
  6. Es pot sol·licitar i com una reducció de jornada de treball per cura de fills?

  Sí que es pot, en els següents termes i condicions:
  Es pot demanar per a aquells progenitors de fills fins als 12 anys. El percentatge de reducció de jornada i de salari oscil·la entre 1/8 i la meitat de la jornada. La petició es fa per un escrit a l'empresa i la concreció horària pot en principi triar el treballador. Es pot igualment demanar per fill / a amb discapacitat que no desenvolupi activitat retribuïda.


  7. En quina situació ha quedat l'actual permís de paternitat?

  Fins a la data el permís de paternitat era de 5 setmanes.
  Mitjançant una reforma recent, s'ha ampliat el permís de paternitat en els següents termes:,
  • A partir l'1 d'abril de 2019 el permís passa a 8 setmanes, de les quals 4 s'han de gaudir ininterrompudes i seguides del part.
  • A partir d'2020.01.01 el permís passa a 12 setmanes, així mateix amb 4 seguides des del naixement.
  • A partir d'2021.01.01 el permís passa a 16 setmanes, amb les mateixes condicions (equiparació) que el permís de maternitat.

  Joaquín Puig.
  Advocat Laboralista
 • 08/10/2018
  El Suprem declara exemptes de l'IRPF les prestacions per maternitat
  El Suprem declara exemptes de l'IRPF les prestacions per maternitat


  El Tribunal Suprem ha declarat exemptes del pagament d'IRPF les prestacions per maternitat percebudes de la Seguretat Social.

  El divendres 5 d'octubre el Tribunal Suprem va reconèixer que la prestació de maternitat ha d'estar exempta de retenció per part d'Hisenda. Amb anterioritat el Tribunal Superior de Justícia de la comunitat de Madrid ja havia fallat també a favor d'una contribuent i poc temps després el Tribunal Superior d'Andalusia ho feia a favor d'Hisenda amb el que deixava oberta la controvèrsia.

  Arran de la Sentència a Andalusia, Hisenda i el Tribunal Econòmic Administratiu Central van aprofitar per reafirmar-se en la seva postura i intentar frenar l'allau de reclamacions que s'havien iniciat. Ara el Suprem aclareix aquesta qüestió. No obstant això, hi ha certes incògnites que la sentència no resol encara com són:

  - ¿La prestació de paternitat ha d'estar també exempta? (El Tribunal únicament es va pronunciar al respecte de la prestació de maternitat)

  - ¿Es pot aplicar retroactivitat? (La sentència només recull el canvi de la data de la mateixa)


  Des de Seige creiem que Hisenda no ha de portar a judici una causa en què ja hi ha garanties que li desestimin amb el consegüent pagament de costes i interessos de demora que li implicaria un procés judicial.
  En existir la possibilitat de rectificar les presentacions de l'IRPF de fins a 4 anys fiscals anteriors, entenem que Hisenda haurà de canviar el seu criteri en totes les reclamacions sense necessitat d'iniciar un procediment judicial i incloure també la prestació de paternitat.

  Els passos a realitzar són:

  - Presentació d'un escrit de devolució d'ingressos indeguts, on argumentarem els errors de l'anterior presentació en incloure el pagament de maternitat en la base imposable subjecta a gravamen, incloent també la decisió del Suprem i el redactarem perquè en cas que Hisenda no s'avingui a la devolució sigui una prova més en fase judicial.

  - Haurem d'aportar també l'anterior declaració i farem la nova sense la prestació de maternitat per calcular la devolució que ens haurà de realitzar Hisenda.  Des  deSeige podem ajudar-vos a reclamar la devolució, contacta'ns al 93.707.70.43 oa la secció de contacte.
 • 21/09/2018
  Subvencions a la contractació a Barcelona
  Subvencions a la contractació a Barcelona

  Moltes vegades les empreses es queixen de la manca de subvencions i, encara que és veritat que han disminuït, en realitat segueixen havent oportunitats cada vegada són més concretes i encaminades a finalitats específiques i no generals.

  Concretament l'Ajuntament de Barcelona, fa uns quants anys, subvenciona a fons perdut la contractació laboral, insistint en cada exercici en un grup determinat de població.

  Actualment la línia oberta, sota el títol de "Bona Feina, Barcelona", es refereix a la subvenció a fons perdut de fins a 12.000 € per a la contractació de persones de certs col·lectius. La finalitat és la contractació de persones que estiguin en alguna de les quatre circumstàncies següents:
  1.- Persones majors de 40 anys en situació d'atur de llarga durada.
  2.- Persones en risc d'exclusió social.
  3.- Persones participants en programes d'inserció laboral de Barcelona Activa (organisme depenent de l'Ajuntament de Barcelona).
  4.- Persones amb residència en algun dels territoris d'actuació preferent de la ciutat.

  Les empreses participants han de complir els següents paràmetres:
  1.- Tenir com a mínim un centre de treball a l'Àrea metropolitana de Barcelona.
  2.- Portar com a mínim 6 mesos d'activitat.
  3.- Estar al corrent de pagament amb l'Agència Tributària i amb la Seguretat Social.
  4.- Subscriure i formalitzar un contracte de treball de mínim 12 mesos, o bé indefinit.
  5.- El sou anual no podrà ser inferior als 13.062,72 € en jornada completa.

  El termini per a la presentació de sol·licituds finalitza el proper 31 de desembre.

  En Seige tenim experiència en la tramitació i obtenció de subvencions a fons perdut. Treballem sempre a resultats i, per tant, només cobrem si vostè rep la subvenció.

  Per a més informació:
  barcelonactiva.cat/bonafeina
  info@seigeabogados.com
  Telèfon: 93.707.70.43

  Josep M. Mur
  Gestor d'Empresa
 • 03/04/2018
  Renda 2017 2018
  Novetats Renda 2017 - 2018

  Un any més arriba la cita de tots amb Hisenda en què hem de fer el balanç de les nostres rendes generades durant l'any. En aquesta campanya de Renda 2017 que presentarem durant l'any 2018, Hisenda posa a la nostra disposició l'accés a la consulta de les dades fiscals que obren en el seu poder des del 15 de Març. No obstant això no serà fins al dimecres 4 d'Abril que permetin realitzar la presentació, i aquesta es perllongarà fins al dia 2 de juliol.  Les principals novetats ens les ofereix el camp de la informàtica i les telecomunicacions. L'any passat ja va ser l'eliminació del programa pare i la seva substitució pel Renda web, que ens permetia la introducció de les dades i la seva presentació a través del seu programari en línia. Per a això n'hi havia prou amb una referència que ens feia arribar per sms o del nostre certificat digital per tenir accés al seu ús. Per a aquesta campanya algunes de les novetats operatives seran:

  1.-Aplicació Mòbil. Aquest any l'Agència Tributària fa un pas més en la seva adaptació a les noves tecnologies i ha creat la seva pròpia aplicació de mòbil, vàlida per als sistemes is i Android, que ens permetrà l'accés a les nostres dades fiscals per la seva revisió presentació (no permetrà cap modificació, motiu pel qual serà útil únicament si les dades són correctes). D'aquesta manera es posa al dia generant una via més d'accés a través dels smartphones que preveuen que tingui un progressiu increment durant els pròxims anys.

  2.- Pla diem. Es posa a disposició del contribuent assalariat únicament, un servei d'atenció telefònica pel qual l'Agència Tributària ens cridarà el dia i hora convingut prèviament en horari laboral, per realitzar la confecció i presentació de la nostra renda. Aquest servei estarà disponible a partir del 4 d'abril i es podrà aprofitar sempre que no se superin els següents límits entre altres:

  · Fins a 65.000 € de rendiments del treball.
  · Fins a 15.000 € de rendiments del capital mobiliari i com a màxim un immoble.
  · Guanys i pèrdues patrimonials subjectes a retenció únicament.
  · Règim d'atribució de Rendes fins a 15.000 €

  3.- Obtenció número de referència. L'enviament del número de la referència que ens permetrà accedir a les nostres dades fiscals ja no es realitzarà per sms com en l'anterior campanya. Serà visible a la seva web per un curt espai de temps i haurem d'anotar-ho. Els mitjans que utilitzarem per identificar-nos i sol·licitar-ho serà la casella 450 de l'anterior renda, o mitjançant clau Pin o certificat electrònic.

  4.- Fi de l'enviament postal massiu de l'esborrany. A causa de la seva baixa resposta i a les noves tecnologies, Hisenda elimina l'enviament postal sumant-se a l'estalvi econòmic l'estalvi en paper.

  Si vol que l'assessorem o confeccionem la seva declaració pot contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.
 • 23/02/2018
  img35
  Per què documentar un préstec a un familiar?

  Segons la Llei de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, en un préstec entre particulars, Hisenda pot suposar que hi haurà una retribució i obligarà al prestador a declarar en l'IRPF els interessos, els hi hagi o no. El tipus d'interès legal del diner serà el que s'aplicarà. Si establim un contracte entre les dues parts, Hisenda no aplicarà aquest interès, i el prestador no haurà de tributar pels possibles interessos.

  Un altre problema amb què ens podem trobar és que Hisenda consideri que no es tracta d'un préstec entre particulars, sinó d'una donació encoberta, amb l'objectiu de no pagar interessos. Qualsevol donació està subjecta a l'Impost sobre Successions i Donacions, mentre que els préstecs estan subjectes a l'Impost de Transmissions Patrimonials, però amb el contracte per a préstecs entre particulars (Model 600) estaran exempts.

  A més, en tractar-se d'operacions a llarg temps, pot ocórrer que prestatari i / o prestador morin. Com sabem, els deutes no s'extingeixen per defunció i passaran als hereus. Què passa llavors?
  • Si mor el prestatari, el deute s'incorporarà a l'herència i seran els seus hereus qui paguin el deute.
  • Si mor el prestador, el deute serà un dret a l'herència i un o diversos hereus seran els que rebin els diners.


  Si es tracta d'un préstec entre familiars, el fill que va rebre els diners es convertirà en deutor i hereu, per tant el deute s'extingirà, llevat que hi hagi més hereus i vulguin la part dels diners que els pertany.  SEIGE ADVOCATS

  Dep. Legal