T. 937.077.043T. 937.077.043

Nova reforma laboral, modificació dels ERTES

07/03/2022
centro-conciliacion-labora-diariojuridico
EXPEDIENTS DE REGULACIÓ TEMPORAL D'OCUPACIÓ (ERTE)

Les condicions especials dels ERTE deguts a la pandèmia finalitzen el proper 31 de març 2022. Les empreses que consideren que han de seguir amb l'ERTE disposen aquest mes de març per transitar els nous models d'ERTE.

ERTE ETOP

Són ERTES de caràcter temporal que podran adoptar les empreses que tinguen problemes econòmics, tècnics, organitzatius o de producció.

S'entendrà que concorren causes econòmiques negatives si hi ha pèrdues actuals o previstes, o disminueix persistentment el nivell d'ingressos o vendes. En tot cas, s'entendrà que hi ha una disminució persistent si durant dos trimestres consecutius el nivell d'ingressos ordinaris o vendes de cada trimestre és inferior al registrat el mateix trimestre de l'any anterior.

El procediment començarà amb la comunicació a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) i amb l'obertura d'un període de consultes amb la representació legal dels treballadors.

El període de consultes es redueix de 15 a 7 dies (en empreses de menys de 50 treballadors) i el termini per constituir la comissió negociadora passa de 7 a 5 dies.

Les exempcions de cotització a la Seguretat Social seran del 20% i estaran condicionades a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos posteriors.

Es manté la prohibició que els treballadors hi hagin de fer hores extraordinàries, externalitzin activitats o hi hagin noves contractacions, llevat que no hi hagi cap treballador que pugui fer les tasques externalitzades o les de nova contractació.

ERTE PER FORÇA MAJOR DE CARÀCTER TEMPORAL

Es manté l'obligatorietat per l'empresa de sol·licitar a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) la autorització de l'ERTE, havent d'acreditar la situació de força major. L'Autoritat Laboral haurà de resoldre la sol·licitud en un termini de cinc dies, reconeixent o no l'existència de la força major.

Les exempcions de cotització a la Seguretat Social seran del 90% i estaran condicionades a la realització d'accions formatives i al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos posteriors.

Es manté la prohibició que els treballadors facin hores extraordinàries, externalitzin activitats o facin noves contractacions, tret que no hi hagi cap treballador que pugui realitzar les tasques externalitzades o les de nova contractació.

NOU MECANISME RED

És una tercera modalitat d'ERTE que entrarà en vigor el dia 1 d'abril del 2022. L'activació d'aquest ERTE dependrà del Govern que els haurà d'autoritzar en un Consell de Ministres i permetrà a les empreses sol·licitar mesures de reducció de jornada i suspensió de contractes de treball.

Aquesta nova modalitat d'ERTE es podrà activar quan hi hagi ajustaments temporals d'ocupació i hi haurà dues modalitats:

1) La modalitat cícicla, quan hi hagi una situació econòmica que aconselli l'adopció de mesures d'estabilització, amb una durada màxima d'un any.

2) La modalitat sectorial, que s'activarà quan així ho necessiti un sector d'activitat determinat. La durada màxima inicial serà d'un any amb la possibilitat de dues pròrrogues de sis mesos cadascuna.

El procediment començarà amb la sol·licitud a l'Autoritat Laboral corresponent (autonòmica o nacional) i amb la comunicació a la representació dels treballadors.

Les empreses podran acollir-se voluntàriament a les exempcions de cotització a la Seguretat Social i estaran condicionades al manteniment de l'ocupació durant els sis mesos següents a la finalització del període de vigència de l'ERTE.

Quedem a la vostra disposició per a qualsevol consulta o aclariment sobre aquest tema, podeu contactar-nos a través del formulari de contacte o bé trucant al 937.077.043 i demanant cita.