T. 937.077.043T. 937.077.043

Millorar la liquiditat de les pimes (Recuperació de l'IVA)

5 de octubre de 2015
impuestos31
Millorar la liquiditat de les pimes (Recuperació de l'IVA)

La recuperació de l'IVA de la factura incobrable.Els despatxos d'advocats especialitzats en la gestió prejudicial de deutes s'han articulat, al llarg de la seva experiència en el sector, els mecanismes i procediments per a l'optimització de la recuperació dels crèdits impagats però, evidentment, hi ha ocasions en què no s'aconsegueix cobrar el deute reclamat. En aquests supòsits, la normativa tributària vigent permet a l'empresari recuperar l'import corresponent a l'IVA repercutit en les factures impagades, a través de l'emissió d'una factura rectificativa.


El procediment a seguir per poder recuperar l'iva d'aquests "saldos incobrables" ve regulat en els Articles 80 i concordants de la Llei 37/1992, de 28 de Desembre, de l'Impost del Valor Afegit, així com en el seu Reglament de desenvolupament. En aquests preceptes s'estableixen les bases i pressupostos d'aplicabilitat d'aquest mecanisme, en els quals s'inclou a més el supòsit de la recuperació de l'iva en cas que es declari el Concurs de Creditors de l'entitat deutora.


Aquests requisits són, entre altres, que hagi transcorregut més d'un any des de la meritació de l'impost (termini establert per la Llei 4/2008 de 23 de Desembre que, fins a aquesta data, era de dos anys), que es reclami judicialment al deutor i que no sigui un crèdit garantit, degut o refermat per ens públics. Complerts aquests requisits, i després de comptabilitzar el crèdit com "incobrable", s'haurà d'emetre una factura rectificativa i realitzar la corresponent comunicació a Hisenda.


Aquest procediment que aparentment pot resultar complicat és un mecanisme que, sistematitzat com a rutina en les empreses, resulta molt beneficiós per obtenir liquiditat, evitant així pagar al fisc més del compte.


Així mateix, la Direcció General de Tributs en la Consulta Vinculant V 0480-2007 estableix expressament que, als efectes de complir amb l'obligació de reclamar judicialment al deutor, i acceptant així una operativa judicial més que raonable per tal d'acatar un requisit formal al qual ens obliga la Llei, es dóna compliment a aquest precepte, instant un procediment de conciliació judicial, tràmit molt senzill, àgil i ràpid que ens permetrà compensar l'IVA dels saldos fallits de forma immediata.


La difícil situació per la qual travessa el teixit empresarial espanyol, fa d'aquest mecanisme una bossa d'aire per a moltes pimes amb un índex alt de morositat, i impedeix que un impost que hauria de ser aparentment neutral perjudiqui el compte de resultats de les empreses, evitant així que l'empresari que ha deixat d'ingressar l'import del servei o producte prestat, tingui a més d'assumir el cost de l'IVA que va abonar a l'Administració Tributària.

En aquest sentit, i en un context econòmic en el qual diàriament es revelen índexs molt preocupants en relació a l'increment de la morositat, s'estan començant a plantejar com a mesures de dinamització de l'economia, conceptes europeus com el "principi de caixa" al IVA, és a dir, ajornar el pagament del mateix fins al cobrament real de la factura en què es merita l'impost.

Per a més informació truqui al 93.707.70.43 o bé escriviu-nos a info@seigeabogados.com